Uteluftens kvalitet

Det är viktigt, att den luft, som vi tillför våra byggnader, är fri från skadliga föroreningar. Statens Folkhälsoinstitut har i ett pressmeddelande, i samband med utgivandet av ”Uteboken”, som utkom i slutet av 2001, påtalat detta. Man säger, att förfinade forskningsmetoder har visat, att även föroreningshalter, som tidigare ansågs acceptabla, kan ha allvarliga effekter på hälsan. Resultatet visar med allt större skärpa, att de nivåer av luftföroreningar, som vi har i Sverige, kan orsaka påtagliga hälsoeffekter. Svenska undersökningar visar, att lungcancer är vanligare bland dem, som bott i områden med höga föroreningshalter. Fler personer läggs också in på sjukhus för astma och andra lungsjukdomar, när luften blir dålig. En konsekvens av detta är, att ventilationsinstallationerna inom åtminstone mera förorenade områden måste förses med effektiva filter.

Mer information om luftkvalité finns hos socialstyrelsens hemsida.